தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டிகள் - 2024.

Tamil Competitions 2024 - Western Australia.

2024 ம் ஆண்டுக்கான தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டிகளின் விபரக் கொத்து
 
Click here to download the Information Pack 2024 
Click here for Online Application
Click here to download the Application Form 
Click here to download the Competition Detail

Please note that only the competitions listed below are conducted in Western Australia.
Online application guidelines

Returning Applicants (Parents) - Login and enroll via the link here.
 • If you have previously registered and applied, you can still use your existing account to apply.
 • If you have forgotten your password click on the “Forgot Password” to reset the password. You will receive a temporary password by email.
 • To add new students click on the “New Student Registration” (For existing students directly go to the next step).
 • To submit an application click on the “Application” and then click on the “Enroll”
New Applicants (Parents) - Register and enroll via the link here.
Application Fee and mode of payment
If you have not paid the application fee for Tamil Competitions, which could be paid choose one of the following payment methods. Please indicate your application form/reference number as a reference when making your payment:

Application and Admission Fee:
 • Application fee for a student - $10
 • Admission fee for each competition - $5
Preferred Payment Method:
 • Online payment
 • Online banking- Transfer fees to the bank account below
Please do a bank transfer to the below account
 • Account Name : Tamil School of Western Australia Incorporated
 • BSB : 086006
 • Account No: 887763366
பாலர் பிரிவு போட்டிகள்

பாலர் பிரிவு போட்டிகள் => பிறந்த திகதி: 1/07/2019 இற்கு பின்
விசேட கவிதைமனனப் போட்டி (ஆத்திசூடி) => பிறந்த திகதி: 1/07/2019 – 30/06/2020
 1. PP - பாலர் பிரிவு கவிதை மனனப் போட்டி - பாலர் பிரிவிற்கான கவிதையும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 2. SpPP -  பாலர் பிரிவு விசேட கவிதை மனனப் போட்டி - பாலர் பிரிவிற்கான ஆத்திசூடியும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
ஆரம்பப் பிரிவு போட்டிகள்

 ஆரம்பப் பிரிவு போட்டிகள் => பிறந்த திகதி: 01/07/2018 – 30/06/2019
 1. BP - ஆர ம்பப் பிரிவு கவிதை மனனப் போட்டி - ஆரம்பப் பிரிவிற்கான கவிதையும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 2. BV - ஆர ம்பப் பிரிவு வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் போட்டி - Sample Questions அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 3. SpBP - ஆரம்பப் பிரிவு விசேட கவிதை மனனப் போட்டி - ஆரம்பப் பிரிவிற்கான ஆத்திசூடியும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
கீழ்ப் பிரிவு போட்டிகள்

 கீழ்ப் பிரிவு போட்டிகள் => பிறந்த திகதி: 01/07/2016 – 30/06/2018
 1. LP - கீழ்ப் பிரிவு கவிதை மனனப் போட்டி - கீழ்ப் பிரிவிற்கான கவிதையும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 2. LV - கீழ்ப் பிரிவு வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் போட்டி - Sample Questions அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 3. SpIP - கீழ்ப் பிரிவு விசேட கவிதை மனனப் போட்டி - கீழ்ப் பிரிவிற்கான திருக்குறளும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
மத்திய பிரிவு போட்டிகள்

 மத்திய பிரிவு போட்டிகள் =>பிறந்த திகதி: 01/07/2014 – 30/06/2016
 1. IS - மத்திய பிரிவு பேச்சுப் போட்டி - மத்திய பிரிவிற்கான பேச்சும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 2. IV - மத்திய பிரிவு வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் போட்டி - Sample Questions அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 3. SpIP - மத்திய பிரிவு விசேட கவிதை மனனப் போட்டி - மத்திய பிரிவிற்கான திருக்குறளும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
மேற் பிரிவு போட்டிகள்

 மேற் பிரிவு போட்டிகள் => பிறந்த திகதி: 01/07/2012 – 30/06/2014
 மேற் பிரிவு போட்டிகள் - விசேட கவிதைமனனப் போட்டி (திருக்குறள்)(SpAdSP) => பிறந்த திகதி: 01/07/2010 – 30/06/2014
 1. SS - மேற் பிரிவு பேச்சுப் போட்டி - மேற் பிரிவிற்கான பேச்சும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 2. SV - மேற் பிரிவு வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் போட்டி - Sample Questions அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 3. SpAdSP - மேற் பிரிவு விசேட கவிதை மனனப் போட்டி - மேற் பிரிவிற்கான திருக்குறளும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
அதிமேற் பிரிவு போட்டிகள்

 அதிமேற் பிரிவு போட்டிகள் => பிறந்த திகதி: 1/07/2009 – 30/06/2012
 1. AdSS - அதிமேற் பிரிவு பேச்சுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவிற்கான பேச்சும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 2. AdSV - அதிமேற் பிரிவு வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் போட்டி - Sample Questions அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
 3. SpAdSP - அதிமேற் பிரிவு விசேட கவிதை மனனப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவிற்கான திருக்குறளும் அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
இளைஞர் பிரிவு போட்டிகள்

 இளைஞர் பிரிவு போட்டிகள் => பிறந்த திகதி: 01/07/2006 – 30/06/2010
 1. YV - இளைஞர் பிரிவு வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் போட்டி - Sample Questions அதற்கான விதிமுறைகளும் விளக்கங்களும்
விசேட இளைஞர் பிரிவு போட்டிகள்

 விசேட இளைஞர் பிரிவு போட்டிகள் => பிறந்த திகதி: 01/07/1999 – 30/06/2006
 1. SpYImS - விசேட முன்னேற்பாடற்ற (Impromptu) பேச்சுப் போட்டி -  முன்னேற்பாடற்ற (Impromptu) பேச்சுப் போட்டிக்கான விளக்கம்
தமிழ் ஊக்குவிப்புப் போட்டிகளுக்கான மேற்கு அவுஸ்திரேலிய மாநிலத் தொடர்புகளுக்கு 
உங்களுக்கு ஏதேனும் உதவி தேவைப்பட்டால் அல்லது கேள்விகள் இருந்தால், மேற்கு அவுஸ்திரேலிய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்  நந்தகோபன் இராஜேஸ்காந்தன் 0499 08 0074 என்ற தொலைபேசி இலக்கத்தில் அல்லது exams@stswa.org.au  என்றமின்னஞ்சலினூடாகத் தொடர்பு கொள்ளவும்.

Tamil Competitions WA Contact
If you need assistance or have any questions please contact Western Australia State Coordinator Nanthagoban Rajeskanthan on 0499 08 0074 or at exams@stswa.org.au
போட்டிகளில் பங்குபற்றுவதற்கான பொது விதிமுறை

2023 இல் ஒரு போட்டியில் மாநிலப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கத்தை வெற்றிபெறுபவர்களுக்கு , 2024 இல் மாநிலங்களில் நடைபெறும் அதே போட்டியில் முதலாம், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடங்கள் வழங்கப்படமாட்டாது. இவ்விதி 2022 ம் வருடத்திலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

விசேட கவிதை மனனம் (திருக்குறள்), விசேட கவிதை மனனம் (ஆத்திசூடி) மற்றும் கவிதை மனனப் போட்டிகள் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனிப் போட்டிகளாக எடுத்துக் கொள்ளப்படும். 

உதாரணம்:  மாநிலப் போட்டியில் மத்திய பிரிவிற்கான விசேட கவிதை மனனப் போட்டியில் இந்த வருடம் முதலிடம் பெறுபவர்கள், அடுத்த வருடம் அதி மேற்பிரிவில் விசேட கவிதை மனனப் போட்டியில் கலந்து கொண்டு முதல் மூன்று இடங்களுக்கான எந்தப் பரிசிற்கும் போட்டியிட முடியும்.